Stadiosaa.fi

Laadukasta työssäoppimista kehittämässä

Stadin ammattiopisto ja OKKA-säätiö ovat tuleviin ammatillisen koulutuksen muutoksiin valmistautuessaan kehittäneet yhteistyönä työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua kuvaavan kriteeristön ja itsearviointityökalun.

Laatukriteerit on kuvattu toimijakohtaisesti ja vuoden 2017 aikana niiden toimivuutta on pilotoitu useilla työpaikoilla eri puolilla Suomea. Pilotoinnissa arvioidaan laajasti työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua osallistaen sekä työpaikan että oppilaitoksen edustajat ja tietysti opiskelijat. Oppilaitos ja työpaikka arvioivat ensin omaa toimintaansa ja sen jälkeen toteutetaan palautetilaisuus, jossa yhteisesti hahmotetaan kokonaiskuva tilanteesta. Mitkä asiat toimivat hyvin, mitä pitää yhdessä kehittää?

Itsearvioinnin tavoitteena on kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua, asiakaslähtöisyyttä, yksilöllisiä oppimispolkuja sekä tukea työpaikkojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä yritysten liiketoiminnan kehittymistä unohtamatta.

Yhdessä kohti reformia

Merkittävänä yhteistyökumppanina Stadin ammattiopistolle kriteerien pilotoinnissa on toiminut ISS, joka on jo vuosia tarjonnut ammattiopiston opiskelijoille niin työssäoppimispaikkoja kuin oppisopimusmahdollisuuttakin. Laaja-alaisena ja tärkeänä työllistäjänä koko Suomessa toimivalla ISS:llä on aito kiinnostus ja myös mahdollisuudet vaikuttaa laadukkaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen. ISS:n koulutuspäällikkö Elli Vellingillä on itselläänkin ammatillisen opettajan pätevyys ja hyvä koulutusmaailman tuntemus. Hän haluaa painottaa oppilaitosten ja työelämän yhteistyön merkitystä.

– Kehityshankkeessa mukana oleminen vie aikaa ja on aina yritykselle investointi, mutta etenkin tulevan ammatillisen koulutuksen reformin ja sen tuomien muutosten myötä äärimmäisen tärkeää, toteaa Velling.

Koulutuspäällikkö on työnsä puolesta ollut aktiivisesti mukana kuulemassa ja vaikuttamassa reformin lainsäädäntöön. Uuden asetuksen astuessa voimaan, hän toivookin oppilaitoksilta aktiivisuutta työelämän suuntaan. Työelämälle olisi tärkeää viestiä, kuinka asiat tullaan käytännössä järjestämään ja miten yhteistyötä jatkossa tehdään.

Kriteerien pilotointia oppisopimuksen näkökulmasta

Stadin ammattiopistosta laatukriteerien pilotointiin osallistuvaksi opiskelijaksi valikoitui ISS:llä talotekniikan perustutkintoa oppisopimuksella opiskeleva Samu Koponen (kuvassa). Samu aloitti opiskelunsa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ja siirtyi suorittamaan tutkintonsa loppuun oppisopimuksella ISS:lle 17-vuotiaana. Pienten käytännönjärjestelyihin liittyvien alkuhaasteiden jälkeen oppisopimus on sujunut hyvin ja Samu kertoo viihtyvänsä ISS:llä erinomaisesti:

– Olen saanut hyvän perehdytyksen ISS:ltä. Työnjohtajan kanssa olen käynyt kehityskeskusteluja, jotka ovat olleet hyviä hetkiä esittää kysymyksiä ja saada palautetta. Työntekijöihin ja työtehtäviin olen myös perehtynyt koko ajan pitkin matkaa. Olen toki yrittänyt olla itsekin aktiivinen. Alussa työntekijöitä varmaan jännitti antaa minulle töitä, kun työmaa ja hommat olivat kuitenkin heidän vastuullaan.

Samaan hengenvetoon Samu kuvaa oppisopimusopiskelua motivoivaksi ja käytännönläheiseksi tavaksi suorittaa tutkinto:

– Työpaikalla oleminen motivoi tosi paljon enemmän, kun tuntuu, että oikeasti oppii koko ajan ja kehittyy. Tietysti palkallakin on merkitystä. Koulussa pitäisi olla paljon enemmän käytännön esimerkkejä. Kun lähdin ensimmäisen kerran työssäoppimaan, minulla ei ollut käsitystä, mitä tämä työ oikeasti on.

Myös Elli Velling puhuu oppisopimusopiskelun puolesta ja toteaa sen olevan loistava tapa sitouttaa sekä opiskelijaa että henkilökuntaa. Hänen mukaansa Samun oppisopimuskoulutus on sujunut hyvin, vaikka alussa aikataulujen ja käytännönjärjestelyiden kanssa olikin pieniä haasteita. ISS haluaa korostaa työntekijöilleen opiskelijoiden ohjaamisen merkitystä ja ohjaustyön positiivisia vaikutuksia myös oman työn kehittymisen näkökulmasta. Velling kertookin, että hyvät ja aktiiviset työpaikkaohjaajat huomioidaan ja heitä palkitaan sekä tarjotaan mahdollisuuksia edetä urallaan.

– Oppisopimusopiskelu tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisille oppijoille ja erilaisiin tapoihin osoittaa omaa osaamistaan, toteaa Velling.

Työpaikoilla tulisi hänen mukaansa olla hyvä ja kattava oppilaitosverkosto, jotta laadullinen tasapaino säilyisi. Hän nostaa esille huolensa koulutuksen tasalaatuisuudesta Suomessa. Mikäli koulutus siirtyy reformin myötä yhä enemmän työelämään, on vaarana, että kaikkialla ei pystytä tarjoamaan samantasoista ja ammattitaitovaatimuksia vastaavaa koulutusta.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan

Laadukas työpaikalla tapahtuva oppiminen on kaikkien etu ja sen merkitys korostuu tulevaisuudessa. Mitä työelämä ja oppilaitokset voisivat edellisissä kappaleissa mainittujen asioiden lisäksi vielä tehdä? Elli Velling haluaa viestittää nuorille, ettei 15-vuotiaana tehdyn päätöksen tarvitse olla lopullinen ja määrittää koko tulevaa työuraa, vaan oppiminen on läpi elämän jatkuva prosessi. Hän toteaa myös, että työelämän ja oppilaitosten olisi tärkeää tehdä yhteistyötä peruskoulujen suuntaan. Ammatillisen koulutuksen markkinointi ja kaikenlaisten alojen ja ammattien esille tuominen yhdessä olisi merkityksellistä. Esimerkiksi ”avoimet työmaat”-tyyppiset tapahtumat, joissa peruskoululaiset pääsisivät tutustumaan aitoihin työympäristöihin, voisivat olla hyvä tapa tehdä erilaisia aloja tunnetuiksi.

Samu Koposen oppisopimus alkaa olla loppusuoralla ja valmistuminen häämöttää. Oppisopimusopiskelua ja ISS:llä työskentelyä hän summaa seuraavasti:

– Työpaikalla oppii sen, miten töitä tehdään. ISS:llä työskentelyn aikana olen oppinut, miten pitää kommunikoida ja toimia erilaisten ihmisten kanssa. Olen myös oppinut kohtaamaan asiakkaita ja saanut varmuutta, miten erilaisissa tilanteissa toimitaan sekä ratkaistaan ongelmia. Välillä on ollut huonompia päiviä, mutta kiinnostus alaan on kasvanut koko ajan.

Tulevaisuudessa Samun suunnitelmissa on myös ammattitutkinnon suorittaminen. Valmistumisen jälkeen hän haluaisi mielellään työskennellä ISS:llä.

Kirjoittaja: Jenni Topp, ruokatuotannon opettaja, Stadin ammattiopisto

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi