Stadiosaa.fi

Yhdessä opiskelijan tukena – heikkouksista mahdollisuuksia

Kun oppiminen on haastavaa, täytyy kehittää uusia ratkaisuja ja tapoja, jotka vastaavat aikuisopiskelijan elämäntilannetta ja auttavat ylläpitämään hänen motivaatiotansa.

Oppimisvaikeuksien taustalla voi olla monenlaisia syitä. On hyvä ymmärtää oppimista hidastavia tekijöitä ja tarkastelle niitä eri näkökulmista. Kokiksi opiskelevan kambodžalaisen Da Kimin oppiminen tehostui ja monipuolistui, kun jalkatuvan suomen kielen opettajan Inkeri Jääskeläisen työpariksi saatiin Orton Pron työhönvalmentaja Pirjo Pellikka. Enää opiskelijan ei tarvinnut yrittää yksin ymmärtää hänelle sangen vieraalla kielellä ilmaistuja asioita: hän sai mahdollisuuden kysyä, kun jokin asia jäi epäselväksi. Näitä epäselviä asioita on aina väistämättä paljon, kun opiskelija joutuu ammatillisessa koulutuksessa opiskelemaan vaativia asioita kielitaidolla, joka on vasta kehittymässä. Vuoden 2017 alussa alkaneen yhteistyön avulla pystyttiin tarjoamaan parasta tukea oppimiseen: opiskelija sai tukea juuri niihin asioihin, joita hänen täytyikin vahvistaa pystyäkseen suoriutumaan oppisopimiskoulutuksen haastavista näytöistä.

Kieli kehittyy, kun sitä käytetään

Yhteistyö avasi uusia ovia ja monia kielisolmuja sekä mahdollisti kielenopetuksessa esiin nousseiden asioiden soveltamisen työpaikan tilanteisiin ja työprosesseihin sekä asiakaspalvelutehtäviin. Työhönvalmentaja P. Pellikan tukemana Da rohkaistui itse käyttämään suomea, minkä jälkeen työpaikalla puhuttu suomen kieli tuntuikin heti vähemmän oudolta ja vieraalta kuin aiemmin. Kielen merkitys osana haastavaa työelämä korostui kaikissa tilanteissa – kielenoppimisesta tuli mielekkäämpää, kun Da positiivisten kielenkäyttökokemusten kautta huomasi pystyvänsä oppimaan suomea, kunhan vain riittävästi harjoittelee. Yhteistyö mahdollisti opiskelijan perehdyttämisen työelämän toimintatapoihin ja näyttöön liittyviin asioihin sekä auttoi häntä ymmärtämään kielen tärkeää roolia työelämässä ja työprosesseissa. Aktiivinen ja tavoitteisiin tähtäävä työote lisäsi opiskelijan motivaatiota ja uskoa suoriutumiseensa.

Missä onnistuimme?

Mielestämme aika monessa asiassa. Työhönvalmentajan tehtävänä oli toimia siltana opiskelijan, koulun ja työpaikan välillä. Hän auttoi Da Kimiä hahmottamaan suomalaisen työelämän pelisääntöjä ja toimintatapoja. Yhteistyö myös lievitti huolta koulussa ja työpaikalla, sillä suomen kielen opettaja ja työhönvalmentaja pystyivät käsittelemään vaikeatkin asiat ymmärrettävällä tavalla rauhallisessa ja kiireettömässä ympäristössä. Valmentajan läsnäolo työvuoroissa lisäsi opiskelijan turvallisuudentunnetta, vähensi turhaa stressiä ja lisäsi itsevarmuutta. Opiskelija rohkaistui käyttämään työpaikallaan suomen kieltä ja soveltamaan uusia, opittuja asioita omaan työhönsä. Ahkera harjoittelu alkoi näkyä Dan työprosessien hallinnassa: pikkuhiljaa hän hitsautui työyhteisöön ja sai yhä enemmän uusia ja vastuullisia työtehtäviä. Kielitaidon vahvistuminen mahdollisti kommunikoinnin ja tiimityöskentelyn.

– Työhönvalmentajalle on suuri ilo, kun hän huomaa opiskelijan pärjäävän hienosti. Työhönvalmennus on kontakti työelämään. Se on toimintamuoto, joka toimii keskustelukanavana ja jonka aikana mietitään erilaisia vaihtoehtoja, jotka tukevat oppijaa ja auttavat häntä kehittymään itsenäisemmäksi, Pirjo Pellikka toteaa.

Työhönvalmentaja on tärkeä henkilö, kun tarvitaan tukea työelämän ja ammatillisen koulutuksen toimintasääntöjen ymmärtämiseen. Hän auttaa näkemään, millaisia työtehtäviä on ja jaksaa selittää, miksi pitää tehdä myös ns. ikäviä työtehtäviä. Työhönvalmentaja jaksaa kannustaa kärsivällisesti, myös silloin kun opiskelija ei yksin enää jaksaisi.

Jalkautuva suomen kielen opetus oli tärkeä vaihe koko oppisopimuskoulutuksen aikana, sillä kieli on avain sekä työelämään että oppimiseen. Suomen kielen oppimiseen liittyy paljon erilaisia haasteita, varsinkin silloin kun kieltä aletaan oppia aikuisena. Da Kimin lähtökohta oli erittäin haastava, sillä hänen koulukielensä oli vietnam, äidinkielensä khmer ja isoisän äidinkieli kiina. Nämä ovat kieliä, jotka eivät tue millään tavoin suomen kielen oppimista. Tämän vuoksi jalkautuvassa suomen kielen opetuksessa otettiin huomioon nämä haastavat kielet, koska suurimmat oppimisvaikeudet nousivat esiin juuri kielten välisistä, toisistaan poikkeavista ääntämis- ja kirjoitustavoista sekä rakenne- ja käsite-eroista. Da on lähtöisin toisenlaisesta kulttuuriympäristöstä, josta puuttuvat suomen kielessä yleisessä käytössä olevat käsitteet. Suomenkielisen asiatekstin lukeminen ja luetun ymmärtäminen vaativat häneltä erittäin paljon työtä. Dan kielenoppimista helpottivat digiajan tarjoamat mahdollisuudet, joita hyödyntämällä oppimisesta tuli mielekkäämpää ja helpompaa. Jalkautuva suomen kielen opettaja I. Jääskeläinen näkee digitaalisissa oppimisympäristöissä paljon hyviä puolia kuten joustavuus, monipuolisuus, nopeus ja opiskelijaystävällisyys.

Kieli oli tälläkin kertaa avain myös oppimisen lukkoihin. Da Kim koki suuren muutoksen kielenoppimisen myötä. Hänestä kuoriutui oman alansa ammattilainen, joka tekee työnsä huolellisesti ja vastuuntuntoisesti. Luetun ja puhutun kielitaidon vahvistuminen mahdollisti sujuvamman kommunikoinnin työhönvalmentajan ja työyhteisön kanssa. Enää hänen ei tarvinnut jännittää ja pelätä. Jännityksen väheneminen näkyi myös oppijan hyvinvoinnissansa, hän ei ollut enää yhtä väsynyt kuin aikaisemmin. Da Kimin mukaan työpaikalla pitää tehdä kaikki työt yhdessä.

– Pitää olla tiimihenkinen, oppia nopeasti ja olla kärsivällinen. Pakko haluta siivota, jos haluaa opiskella kokiksi. Oppiminen alkaa tiskivuorosta ja siivoamisesta, Da summaa ja on iloinen Suomessa suorittamastansa tutkinnosta.

Ammatillisten aineiden opettaja Jani Viitala, JK-Kitchen Oy:n toimitusjohtaja Jari Kaunisto sekä työhönvalmentaja että suomen kielen opettaja ovat kaikki tyytyväisiä tehokkaaseen ja monipuoliseen yhteistyöhönsä ja pitävät sitä erittäin tärkeänä työmenetelmänä. Suuri kiitos kuuluu myös Dan kannustavalle ja joustavalle perheelle. Tällainen yhteistyö on kokonaisvaltaista tukea, jossa yhdessä suunnitellaan, etsitään paremmin toimivia ratkaisuja ja edetään kohti tavoitteita. Tiivis yhteistyö ja asioiden prosessointi yhdessä tuottivat meille uudenlaisia, käytännöllisempiä työ- ja oppimismenetelmiä, joihin yksin ja erikseen toimien emme olisi päässeet.

Parasta yhteistyössämme oli moniammatillisen toimintaympäristön edut, joiden avulla kuljetettiin opiskelijaa eteenpäin askel askeleelta, aina viimeiseen näyttöön saakka. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä saadaan kyllä tuloksia, kunhan vain jaksetaan luottaa opiskelijaan ja nähdä hänen vahvuutensa.

Inkeri Jääskeläinen

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi

Stadiosaa.fi toivottaa vieraskynät tervetulleiksi!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi