Stadiosaa.fi

HUS Tukipalvelut varmistaa laadun oppisopimuskoulutuksella

HUS Tukipalvelut panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen, ja pelkästään oppisopimuskoulutuksessa on vuosittain lähes 250 työntekijää. Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa organisaatio tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa puhdistuspalvelualan tutkintojen parissa. Syksyllä 2018 käynnistyi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon koulutus, jossa yhtenä osaamisalana on toimitilahuolto. Koulutuksen suunnittelussa huomioitiin erityisesti HUS Tukipalveluiden käytännön tarpeet: suomen kielen opetus ja työpaikkaohjaajien koulutus integroitiin sairaalaympäristössä tapahtuvaan oppimiseen.

HUS Tukipalvelut tarjoaa sosiaali- ja terveysalan asiakkaille muun muassa laitoshuollon, aula-, asiointi- ja puhelinpalveluiden, henkilöstöpalveluiden, potilas- ja henkilöstöruokailun, talouspalveluiden sekä tekstinkäsittely- ja osastonsihteerien palveluita. Henkilöstöä on noin 3 500, ja työtä tehdään kaikissa HUS:in sairaaloissa Raaseporista Porvooseen.

Erikoissuunnittelija Eija Pelamo on ollut kehittämässä HUS:in laitoshuoltajien ammatillista kehittymistä jo vuodesta 2000 lähtien, jolloin näyttötutkintotoiminta käynnistyi. Hän on tyytyväinen siihen, että pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää: henkilöstö on tottunut sekä opiskelemaan että jakamaan oppimaansa.

Ne, joilla ei ole vielä tutkintoa, ovat panneet merkille pätevien työkavereiden osaamisen. Kaikki haluavat olla huippuammattilaisia, joten opiskelijaryhmät täyttyvät nopeasti. Alan arvostus ja puhtaanapidon korkea laatu näkyvät. Oppimisen myötä työnjälki paranee ja syntyy ammatillisen keskustelun ilmapiiri, Eija Pelamo kertoo ylpeänä.

Tutkinto heijastuu laadukkaana tuloksena

HUS Tukipalvelut tarjoaa oppisopimusmahdollisuuden henkilöstölleen, eli suoraan oppisopimustyösuhteeseen ei palkata uutta työntekijää. Usein lyhyen työsuhteen jälkeen voidaan käynnistää oppisopimus, mutta koulutuksessa on ollut myös monikymmenvuotisen uran tehneitä konkareita. Tutkinnon suorittaneille pyritään tarjoamaan vakituinen työpaikka valmistumisen jälkeen.

− Uudella työntekijällä ei ole vielä rutiinit hallinnassa ja pitkään työskennelleen haasteena voi olla poisoppiminen vanhentuneista tavoista. Koulutus antaa jokaiselle uutta opittavaa ja peilautuu omaan kokemushistoriaan, kannustaa Eija Pelamo.

− Oppisopimus on HUS Tukipalveluille laadunvarmistuksen elementti. Mitä useampi työntekijä on suorittanut ajantasaisen tutkinnon, sitä parempi työnjälki tästä seuraa. Näytöissä voimme arvioijan roolissa varmistaa, että opiskelija hallitsee toimintatapamme ja ymmärtää ennen kaikkea perustelut niille. Hyvin usein työntekijä olettaa osaavansa asiat, mutta koulutuksen myötä paljastuu osaamisaukkoja, Eija Pelamo pohtii.

HUS Tukipalveluiden erikoissuunnittelija Eija Pelamo (vas.) ja Stadin AO:n koulutustarkastaja Margit Gasbarra suosittelevat oppisopimuskoulutusta työntekijöille, jotka haluavat suorittaa tutkinnon ja kehittää ammattitaitoaan.

Stadin AO:n opettajat laitoshuoltajan työssä

Sairaala on ainutlaatuinen työympäristö laitoshuoltajalle. Potilasturvallisuudesta ja aseptiikasta huolehtiminen on kaiken toiminnan perusta. Pienikin huolimattomuusvirhe voi viivästyttää hoitoprosessia, joten laitoshuoltajan on ymmärrettävä työnsä syy- ja seuraussuhteet. Toisaalta korostuvat vuorovaikutustaidot, sillä sairaalan asiakas ei aina tiedä, kuka on hoitaja ja kuka on laitoshuoltaja.

− Monelle tulee yllätyksenä, kuinka paljon laitoshuoltajan työssä on asiakaspalvelua. Useimmat HUS Tukipalveluiden laitoshuoltajat osallistuvat siivouksen ja vuodehuollon lisäksi ruoan jakamiseen sairaalan asiakkaille. Ruokahuollossa edellytetään erityisruokavalioiden tuntemusta – ei ihan pikkujuttu, sillä kyse on sairaalahoidossa olevien henkilöiden yksilöllisistä dieeteistä, korostaa Eija Pelamo.

Syksyllä 2018 käynnistyi Stadin AO:ssa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon koulutus, johon osallistuu 30 HUS Tukipalveluiden työntekijää toimitilahuollon osaamisalalla. Oppisopimuksessa on pääpaino työelämässä tapahtuvalla oppimisella, jota täydennetään koulutuspäivillä. HUS Tukipalveluiden oppisopimusopiskelijat saavat opiskella palkallisesti työaikana, mikä on merkittävä etu. Koulutustarkastaja Margit Gasbarra vastaa puhdistuspalvelualan oppisopimuksista Stadin AO:ssa ja on ollut aktiivisesti suunnittelemassa laitoshuoltajan koulutusta.

− Oppilaitoksen lähipäivissä opetetaan niitä asioita, joihin ei ole aikaa tai jotka eivät nouse esiin arjen työssä. Rauhallisessa luokassa on motivoivaa keskittyä uuteen tietoon, ja mukana on myös suomen kielen opettaja. Enemmistö opiskelijoista on maahanmuuttajia, joten tarjoamme vahvaa suomen kielen tukea myös käytännön työtilanteisiin, kuvaa Margit Gasbarra.

Opiskelijoistamme on noin 60 % maahanmuuttajia, joten arvostamme suuresti kielitukea, jota Stadin AO tarjoaa. Suomen kielen opettaja Sari Heinilä kertoi, että hänellä on kännykkäindikaattori: kun opiskelija syventyy puhelimeen opetustilanteessa, on se merkki siitä, että hän ei ymmärrä mitä opettaja sanoo, Eija Pelamo muistuttaa.

Opetuksen tehostamiseksi ja oman ammattitaitonsa vahvistamiseksi Stadin AO:n puhdistuspalvelualan opettajat Tanja-Mari Nissinen ja Hanna Pajari-Seppänen työskentelivät HUS Tukipalveluissa laitoshuoltajien rinnalla kahden viikon jaksolla ennen koulutuksen alkua.

− Opimme työpaikan tavat ja toimintaohjeet, mistä on meille hyötyä kun ohjaamme opiskelijoita kohti osaamisen osoittamista eli näyttöä. Toisaalta havaitsimme, että kaikki eivät vielä noudata ohjeita. Työelämäjakso oli mielenkiintoinen ja avartava niin meille opettajille kuin työnantajalle, opettajat vahvistavat.

Integroitu ohjaajakoulutus aidoissa työtehtävissä

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan työpaikalle nimetään ohjaaja, joka tukee tätä työelämässä oppimisen tavoitteiden saavuttamisessa. HUS Tukipalvelut oli saanut aiemmin palautetta, että opiskelijat kaipaavat määrätietoisempaa ja kiireettömämpää ohjausta. Stadin AO:n asiakkuusvastaavat Tuija Peussa ja Esa Björn tarttuivat toiveeseen, jonka pohjalta luotiin yhteistyössä aivan uudenlainen integroidun ohjaajakoulutuksen malli.

− Tapaamme säännöllisesti työpaikkaohjaajia ja opiskelijoita pienryhmissä. Jokaisella opetuskerralla on teema, ja mukana on ammatillinen opettaja, suomen kielen opettaja sekä jompikumpi meistä ohjaajakouluttajista. Työpaikkaohjaajat opettavat tapaamisen yhteydessä opiskelijaansa käsiteltävän aiheen parissa, teemana on ollut esimerkiksi siivousaineet ja pintamateriaalit. Ohjaus tapahtuu käytännönläheisesti HUS Tukipalveluiden tiloissa, joissa on tarvittavat koneet, laitteet ja materiaalit, Tuija Peussa kertoo.

− Esa Björnin ja minun tehtävänä on auttaa työpaikkaohjaajia onnistumaan omassa työssään. Seuraamme opetustuokioita ja annamme palautetta, esitämme kysymyksiä ja mietimme yhdessä hyviä ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Sekä opiskelijat että ohjaajat ovat innostuneet pienryhmätyöskentelystä ja kokeneet, että oppivat enemmän tällä menetelmällä. Kun opiskelijat valmistuvat, myös työpaikkaohjaajat tulevat saamaan oman todistuksensa ohjaajakoulutukseen osallistumisesta, Peussa iloitsee.

Eija Pelamo kiittää asiakaslähtöisesti suunnitellusta koulutuskokonaisuudesta: Työpaikkaohjaajan rooli on tärkeä, ja kollegan ohjaus edellyttää motivaatiota sekä intoa. Ohjaajat ovat kokeneet saaneensa aidosti hyötyä ohjauskoulutuksesta, johon on helppo osallistua omalla työpaikalla. Tämä on nappijuttu meille!

HUS Tukipalveluiden Amanda Ojanen (vas.) ja Kristin Kivistik (kesk.) suorittivat laitoshuoltajan ammattitutkinnon alkuvuonna 2019. Irina Kolomainen (oik.) toimi molempien työpaikkaohjaajana ja sai myös itse samalla todistuksen ohjaajakoulutuksesta. Kolmikko suosittelee työn ohessa opiskelua lämpimästi kaikille ja kiittää työnantajaansa kehittymismahdollisuudesta.

Stadin AO on avoin ja aktiivinen kumppani

HUS Tukipalvelut on tehnyt pitkään yhteistyötä Stadin ammatti- ja aikuisopiston kumppanina Margit Gasbarran ja Tuija Peussan kanssa.

− Meillä on avoin ja vuorovaikutteinen yhteys. Arvostan sitä, että on kaksi yhteyshenkilöä, jotka tuntevat organisaatiomme ja aidosti ymmärtävät tarpeitamme. On hienoa, kun minulle ehdotetaan uusia mahdollisuuksia, esitän omia toiveitani ja lopputuloksena on yhteistyössä kehitetty koulutuspalvelu. Kokonaisvaltainen asiakkuudenhoito toimii erinomaisesti. Jos olen antanut rakentavaa palautetta, on asiaan reagoitu nopeasti, Eija Pelamo kiittää.

− Olemme iloisia siitä, että saamme yhdessä luoda uusia pedagogisia toimintamalleja HUS Tukipalveluiden kanssa. Stadin AO:ssa on panostettu asiakasymmärrykseen, mikä on tässäkin ydin: vaativa sairaalaympäristö edellyttää opetukselta ja koulutukselta moniammatillista tiimiä. Asiakkuusvastaavat, koulutustarkastajat, ammatilliset opettajat, suomen kielen opettajat ja monet muut oppilaitoksemme henkilöt ovat sitoutuneet ja motivoituneet yhteistyöhön. Arvostamme pitkäjänteistä kumppanuutta ja yhteistä päämääräämme nostaa työelämässä olevien henkilöiden ammatillista osaamista ja varmistaa työpaikkaohjaajien osaaminen, kuvaavat Margit Gasbarra ja Tuija Peussa.

HUS Tukipalvelut on iso työllistäjä, jolla on jatkuvasti tarjolla avoimia työpaikkoja. Laitoshuoltajan työ sopii henkilölle, joka on asiakaspalveluhenkinen ja huolellinen sekä haluaa nähdä kättensä jäljen. Suomen kielen taito on oltava sellaisella tasolla, että työntekijä pystyy keskustelemaan asiakkaan kanssa ja lukemaan ohjetekstejä. Organisaatiossa on panostettu maahanmuuttajien perehdyttämiseen ja hyvän elämän polun tarjoamiseen. Johto näkee osaamisen kehittämisen tärkeänä asiana ja mahdollistaa siihen resursseja.

− Meillä on tarjolla monipuolisia uramahdollisuuksia, esimerkiksi laitoshuoltaja voi edetä palveluohjaajaksi, palveluesimieheksi ja lopulta palvelupäälliköksi. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaminen tukee loistavasti esimiestyössä. Näin isossa talossa voi myös vaihtaa tarvittaessa eri alan työtehtävään. Itse aloitin täällä vuonna 1986, ja olen työskennellyt muun muassa sihteerinä, rekrytoijien esimiehenä ja palvelusuunnittelijana, Eija Pelamo nauraa ja jatkaa:

− HUS:in uusi toimitusjohtaja Juha Tuominen on kertonut avoimesti, että hän aloitti työuransa kirurgisen sairaalan perussiivoojana. Nyt voin sanoa vilpittömin mielin kaikille, että me tarjoamme mahdollisuuden aloittaa kehittymisen mihin tahansa työtehtävään!

Teksti ja kuvat: Hannele Häyhä

Kiinnostuitko?
Tutustu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opiskeluun Stadin AO:ssa
Facebook: Stadin AO, Työelämän kehittämispalvelut

Hannele Häyhä

Hannele Häyhä

Kirjoittaja työskentelee asiakkuusvastaavana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hän inspiroituu arjen menestystarinoista, joita kohtaa päivittäisessä työssään: koulutus tarjoaa upeita mahdollisuuksia sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi